1- درخانمی که با IUD حامله شده است کدام اقدام را توصیه می کنید ؟

الف ) بستگی به نظر خانم دارد

ب) سقط درمانی به علت عفونت

ج) درمان با انتی بیوتیک وادامه حاملگی

د) خارج کردن IUD وادامه حاملگی

2- کدام یک ازموارد زیر جزء منع گذاشتن IUDاست ؟

الف ) زن چند زا ب) داشتن سقط اخیر

ج) سابقه عفونت لوله تخمدان د) سن بیشتراز40 سال 

3- ازمیان روشهای جلوگیری ازبارداری کدام یک شانس حاملگی کمتری دارد؟

الف – IUD ب- کاندوم ج- دیافراگم د- اسفنج داخل وارداتی

4- مواردمنع مصرف قرصهای ضد بارداری ترکیبی کدام است ؟

الف – سابقه افسردگی ب- سابقه ترومبوفلبیت

ج- کم خونی داسی شکل د- سابقه اکلامپسی درحاملگی

5- چه مدتی بعد ازعمل سزارین ، استفاده ازIUD مناسب تراست ؟

الف- 2 ماه ب- 40 روز ج- 14 – 10 د- بلافاصله بعدازعمل

6- خانمی که قرص LD مصرف می کند هرچند وقت یک بار باید موردمعاینه پزشکی قرار گیرد ؟

الف- ماهانه ب- هر6 ماه ج- سالی یک بار د- هردوسال یکبار

7- چند ساعت قبل ازنزدیکی دیافراگم بایددرمحل قرارداده شود؟

الف- 6 ب- 24 ج- 48 د- 76

8- کدام یک ازموارد زیر، کنتدااندیکاسیون مطلق برای نورپلاست محسوب می شود ؟

الف – دیابت ب- بیماری حادکبدی ج- هیپرکلسترولی د- سابقه حاملگی پا به ماه

9- معمولا چه مدتی بعدازعمل وازکتومی بهتر است نزدیکی صورت گیرد؟

الف – یک هفته ب- یک ماه ج- 3 ماه د- 6 ماه

10- خانمی با سابقه سیکل های منظم که توسط روش تقویمی پیشگیری می کند ، درروزسیزدهم سیکل نزدیکی داشته است ، جهت پیشگیری ازوقوع بارداری احتمالی بدوی چه توصیه ای می کنید ؟

الف- طی یک هفته IUD طبی گذاشته می شود

ب- بلافاصله IUD پروژسترونی گذاشته شود

ج- ازدوقرص HD طی 72 ساعت او ل وازکاندوم تا قاعدگی بعدی استفاده کند

د- ازدوز دوتایی فرص HD به فاصله 12 ساعت طی 72 ساعت اول استفاده کند

11- کدام مورد درمصرف کنندگان قرص های ترکیبی بیش از غیر مصرف کنندگان پیش می آید ؟

الف – سکته قلبی ب- اختلال قاعدگی ج- افزایش خونریزی د- کیست تخمدان

12 – شایع ترین عارضه نورپلانت کدام است ؟

الف- کیست تخمدان ب- افزایش خونریزی ج- اختلال قاعدگی د- سردرد

13- کدام عبارت درباره نحوه مصرف امپولهای تزریق پروژسترونی (DMPA ) صحیح است؟

الف – اولین تزریق بعدازقاعدگی انجام شود ب- زمان مناسب درسقط سه هفته است

ج- تزریقات بعدی درفواصل 3 هفته صورت گیرد د- 3 هفته بعداززایمان تزریق شود

14- بهترین روش برای پیشگیری ازبارداری درخانمی که بیش از35 سال سن وسابقه بیماری قلب دارد ودرضمن دارای سه فرزند است کدام است ؟

الف- وازکتومی ب- توبکتومی ج- نورپلانت د- ای . یو.دی

15- هرم سنی هر کشوربه کدام عامل زیر بستگی دارد؟

الف – مرگ ومیر- مهاجرت – ازدواج

ب- موالید – مرگ ومیر- مهاجرت

ج- موالید – مرگ ومیر- ازدواج وطلاق

د- موالید – مرگ ومیر- مهاجرت به داخل وخارج

16- درمحاسبه میزان باروری واقعی نیازبه چه اطلاعاتی داریم ؟

الف – تعداد متولدین سالانه وکل جمعیت

ب- تعداد متولدین سالانه وکل جمعیت زنان

ج- تعداد متولدین سالانه وجمعیت زنان درسن باروری

د-تعداد متولدین سا لانه وجمعیت زنان متاهل درسن باروری

17- کدام یک ازموارد زیر ازعلل بالا بودن میزان موالید نیست ؟

الف – بلوغ زودرس ب- ازدواج زودرس

ج- بهبود وضع مراکز بهداشتی د- پایین بودن استاندارد زندگی

18- کدامیک ازتعاریف زیردرارتباط با تنظیم خانواده صحیح نیست ؟

الف – تنظیم خانواده مترادف با کنترل موالید

ب – تنظیم خانواده یکی ازاصول اساسی بشراست

ج- تنظیم خانواده وسلامتی رابطه ی دوطرفه باهم دارند .

د- مشاوره پیش ازازدواج ازموضوعات اساسی تنظیم خانواده است

19- درکدام یک ازموارد زیرعلی رغم مصرف قرص های ضدبارداری کارای ان کاهش می یابد؟

الف – کیست های تخمدانی

ب- بیماری های التهابی لگن

ج- استفاده ازداروهای ضدالتهابی غیر استروئیدی

د- استفاده ازداروهایی نظیر ضدتشنج ها وریفامپین

20- درصورت عدم تمایل زن به استفاده ازروشهای پیشگیری ازبارداری هورمونی بادرنظر گرفتن اینک ه قاعدگی نامنظم ودارای یک فرزند وسن حدود بیست ودوسال باشد کدام یک ازروشهای زیر را توصیه می کنید ؟

الف- توبکتومی ب- ای . یو.دی ج- کاندوم د- روشهای پیشگیری ازبارداری طبیعی

21- کدام یک ازروشهای نامبرده درزیررا به خانمی کهم اخیرا ازدواج کرده وبه بیماری خاصی مبتلا نیست ومایل به استفاده ازیک روش مطمئن پیشگیری ازبارداری است پیشنهاد می کنید ؟

الف – کاندوم ب- ای.یو.دی ج- قرص ترکیبی د-قرص پروژستین تنها

22 – کدامیک ازمیزان های نامبرده درزیریکی ازشاخص های مهم توسعه اقتصادی اجتماعی محسوب می شود ؟

الف- باروری کل ب- مرگ ومیرمادران ج-مرگومیرکودکان

د-مرگ ومیرخام درکل جمعیت

23- تاخیردرتزریق آمپول دپوپووا به علت احتمال وقوع حاملگی نباید بیش از:

الف- 5 روزباشد ب- یک هفته باشد ج- دوهفته باشد د- سه هفته باشد

24- برای تعیین دوره پرهیزازنزدیکی درروش علامتی گویای تنظیم خانواده طبیعی از:

الف- تغییرات موکوس گردن رحم ، تغییرات ثانویه جسمانی ناشی ازتخمک گذاری وروش منقطع استفاده می شود

ب- اندازه گیری درجه حرارت پایه ، روش بلینگ وتغییرات ثانویه جسمانی ناشی ازتخمک گذاری استفاده می شود .

ج- تغییرات ثانویه جسمانی ناشی ازتخمک گذاری ، اندازه گیری دمای پایه بدن وروش تقویمی استفاده می شود

د- کیت های مخصوص جهت اگاهی اززمان تخمک گذاری افزایش هورمون LH درادرارو اندازه گیری دمای پایه بدن استفاده می شود .

25- روشهای مناسب پیشگیری ازبارداری درزنان بالای 35 سال کدام یک ازموارد زیراست ؟

الف- قرص های ترکیبی ، ای یودی ، تزریقی وکاندوم

ب- بستن لوله ها ، ای یودی ، باریر، مینی پیل وتزریق

ج- کاندوم ، اسفنج ، ، مواداسپرم کش ، وقرصهای ترکیبی HD

د- قرص های ترکیبی LD ، کپسولهای کاشتنی ، امپول ها تزریقی وای یودی

26- بهترین روش پیشگیری ازبارداری برای خانمی 30 سال با 5 فرزند که دونفرازانها به تالاسمی مبتلا هستندکدام موردزیراست ؟

الف –ای یو دی ب- وازکتومی ج- امپولهای تزریقی د- روش های شیمیایی

27- populaton explosion یعنی :

الف – تراکم جمعیت ب- ترکیب جمعیت

ج- توزیع جمعیت د- انفجار جمعیت

28-کدام گزینه ازاهداف اساسی برنامه های تنظیم خانواده محسوب نمی شود ؟

الف- رفاه بیشتراعضای خانواده

ب- حفظ سلامت مادروکودک

ج- جلوگیری ازحاملگی ناخواسته

د- امادگی مردم ازانواع وسائل پیشگیری ازبارداری

29- جهت پیشگیری ازبروزسرطان دهانه رحم انجام کدام آزمایش دراولویت است ؟

الف – عکس برداری ازدستگاه تناسلی

ب- سونوگرافی رحم وتخمدان

ج- بیوسپی دهانه رحم

د- پاپ اسمیر

30- کدام گزینه درمورد رعایت واجرای تنظیم خانواده به شیوه مناسب وصحیح غلط است ؟

الف- کاهش مرگ ومیرمادران به علل ناشی ازبارداری

ب- داشتن فرزند به تعداد وبا فاصله سنی دلخواه

ج- تخمین ثبات خانواده

د- هیچکدام

31- استفاده ازجوشانده هایی که منجر به عقیمی ویاسقط جنین می گردد درمیان کدام ملل ها متداول بوده؟

الف- عبری ها وژاپنی ها ب- مصریها ج- روم ویونان د- گزینه (ب وج)

159- اسپرماتوزوید طبیعی دریک خط مستقیم با چه سرعتی حرکت می کند ؟

الف- 4-1 ب-7-1 ج-7-2 د-5-2

32- دراکثر دوران عمر اسپرمها درمجاری تناسلی مرد حدود چقد راست ؟

الف- یک تا دوهفته ب- حدود 4 روز

ج- 24 تا 48 ساعت د- 12 تا 24 ساعت

33- کاهش شدید استروژن وپروژسترون درچند روزقبل یا بعد ازشروع قاعدگی رخ می دهد ؟

الف- 4 روزقبل ب- دوروزقبل

ج-1 روزقبل د-2 روزبعد

34- چندساعت قبل یا بعد ازشروع قاعدگی ، با ترشح ماده تنگ کننده رگی ، عروق خونی تنگ شده ونکروز اندومتر را سبب می شود ؟

الف- 4روزقبل ب-2 روزقبل

ج- 1روزقبل د-2 روزبعد

35- کلیه لایه های سطحی اندومترپوسته پوسته شده ومی ریزند ، چه هنگامی رخ می دهد ؟

الف- 2 روزقبل ازشروع قاعدگی ب- 24ساعت قبل ازقاعدگی

ج- 24 ساعد بعد ازشروع قاعدگی د- 48 ساعت بعد ازشروع قاعدگی

36- درجریان قاعدگی طبیعی حدود.........میلی لیتر خون و........میلی لیتر مایع سروزدفع می شود؟

الف- 35-25 ب- 25-35 ج-25-25 د-35-35

37- تولید اسپرم ها وحمل ان تا مجرای منی بربه عهده ی کدام قسمت است ؟

الف- اپیدیدیم ب- بیضه ها ج- غدد بولیواورترال د- غددپروستات

38- کدام قسمت درتشکیل منی نقش ندارد؟

الف-کیسه های منی ب- ترشحات پروستات

ج- بیضه ها د-غددبولیواورترال

39- درپایین آمدن بیضه ها وظهورصفات ثانویه جنسی چه چیزی تاثیر دارد؟

الف- هورمون تستوسترون ب- میومتریوم

ج- اندومتریوم د- پری متریوم

40- کدام لایه ، لایه ی صفاتی رحمی است ؟

الف- اندومتریوم ب- میومتریوم ج- پری متریوم د- فوندوس

41- تنگ ترین قسمت لوله ی رحم کدام است ؟

الف- ایسم ب- امپول ج- انفاند یبولوم د- هیچکدام

42- سیکل جنسی درزنان تحت تاثیر:

الف- هیپوتالاموس ب- هیپوفیز ج- الف- ب د- تستوسترون

43- کدام یک جزء علایم احتمال حاملگی نیست ؟

الف- تهوع ب- افزایش ادرار ج- قطع قاعدگی د- کاهش ادرار

44- CPR به معنای چیست ؟

الف- میزان حفاظت زوجین ب- روش پیشگیری ازبارداری

ج- روش نزدیکی منقطع د- روش مقاربت دردوره ی مطمئن

45- یکی ازقدیمی ترین روشهای پیشگیری ازبارداری می باشد ، این روش درحقیقت ناتمام گذاشتن عمل مقاربت است . کدام گزینه است ؟

الف- روش مقاربت دردوره ی مطمئن ب- روش تقویمی

ج-روش طبی د- روش نزدیکی منقطع

46- کدام روش می تواند دقت تعیین زمان تخمک گذاری را افزایش دهد ؟

الف- تقویمی ب- ثبت درجه حرارت بدن

ج- روش موکوس گردن رحم د- همه ی موارد

178- علائمی مانند تهوع واستفراغ وحساسیت سینه ها به همراه مصرف قرص پس ازمدت چند ماه ازشروع به تدریج کم می شود ؟

الف- 2-1 ب- 2-3 ج-4-3 د-5-4

47- ممنوعیت نسبی مصرف قرص یعنی فشارخون کنترل نشده ومصرف سیگارتوصیه به محدودیت مصرف قرص ازچند سالگی به بعد است؟

الف- 45 ب-40 ج-35 د-30

48- درکدام مورد زیر اقبال بارداری درمصرف قرص وجود ندارد ؟

الف- مصرف نامرتب قرص ب- ابتلا به استفراغ شدید واسهال

ج- مصرف انتی بیوتیک وسیع د-هیچکدام

49- کدام یک جزء موارد منع مصرف مطلق قرص ها وترکیبی نیست ؟

الف- بیماری قلبی عروقی ب- بیماری کبدی

ج- افزایش چربی خون ب- دیابت

50- کدامیک جزء مواردمنع مصرف مطلق قرص های ترکیبی است ؟

الف- دیابت ب- سردرد میگرنی

ج-صرع د- احتمال سرطان پستان

51- شایع ترین عارضه IUD کدام است ؟

الف- اختلال قاعدگی ب- درد وخونریزی

ج- درصد بالای حاملگی د-هیچکدام

52- حاملگی پرخطر به کدام موردازبارداری اطلاق می گردد؟

الف- سن مادر زیر 18 سال باشد ب- سن مادربالای 35 سال باشد

ج- تعداد بارداریها بیش از 3 عدد باشد د- همه ی موارد

53- زمان کاشت نورپلانت کدام نیست ؟

الف-حین قاعدگی

ب- 3 هفته بعد اززایمان درصورت شیردهی

ج- 6 هفته بعد اززایمان درصورت شیردهی

د- 3 هفته بعد اززایمان درصورت عدم شیردهی

54- به افرادی که نیاز به استفاده ازوسیله ای موثر وطولانی مدت بدون نیاز به استفاده روزمره دارند چه چیزی توصیه می شود ؟

الف- کاندوم ب- اسفنج ج- کلاهک دهانه ی رحم د- IUD

55-عوارض احتمالی IUD کدام است ؟

الف – خونریزی ودرد ب- خروج آن وسوراخ شدن رحم با آن

ج- حاملگی همراه آن د- همه ی موارد

56- روش های طبیعی دارای .............ضریب شکست و............اطمینان می باشند

الف- بیشترین – بیشترین ب- کمترین – کمترین

ج- بیشترین – کمترین د- کمترین – بیشترین

۱ - روشهای هورمونی شامل :

--قرص های ضد بارداری   الف )ترکیبی    ب)پروزسترون تنها

--آمپول های تزریقی

--کپسول های کاشتنی

۲- روش مکانیکی ( آی یو دی )

--خنثی

--شیمیایی

--هورمونی

۳- روش های انسدادی

--کاندوم

--دیافاگم

--کلاهک سرویکس

--مواد اسپرم کش

۴- روش های طبیعی

--ریتمی(خودداری دورهای)

--نزدیکی منقطع

--روش شیر دهی

۵- روش های جراحی

-- توبکتومی

--وازکتومی

۶- روش های ضد بار داری فوری پس از مراقبت

 

 

+ نوشته شده توسط خانم رفاه طلب در پنجشنبه ۱۳۸۹/۰۳/۲۷ و ساعت 12:54 |